ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η εταιρία Ν. Καμπάς ΑΕΒΕ, αναγνωρίζοντας τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και τον άνθρωπο, εγκατέστησε Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2004.

Στα πλαίσια αυτά, η Περιβαλλοντική Πολιτική της εταιρίας είναι πλέον κατάλληλη για τη φύση, το εύρος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της δραστηριότητας. Παρακολουθούμε και εφαρμόζουμε την ευρωπαϊκή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία και ταυτοχρόνως διεξάγουμε συνεχή έρευνα για την εφαρμογή πρακτικών φιλικότερων προς το περιβάλλον.

Επιπλέον, έχουμε θέσει τους ακόλουθους αντικειμενικούς σκοπούς:

  • Μείωση των απορριμάτων-αποβλήτων που προκύπτουν από την εκτύπωση αυτοκόλλητων ετικετών
  • Ορθολογική διαχείριση των απορριμάτων-αποβλήτων, με προώθηση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης
  • Εξοικονόμηση ενέργειας και ενεργειακή αξιοποίηση
  • Εξασφάλιση της καλής ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας στα πλαίσια της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων αλλά και στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος
  • Ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας σε θέματα περιβάλλοντος, ενημερώνοντας όλους τους απασχολούμενους στην εταιρία για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • Επιλογή των προμηθευτών και συνεργατών μας με βάση και τα περιβαλλοντικά κριτήρια.

 

Η επιθεώρηση της εταιρίας προς πιστοποίηση έχει προγραμματισθεί για το Νοέμβριο 2013.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά την Περιβαλλοντική Πολιτκή της εταιρίας.